Stadgar för Masthamnsoperan, ideell förening

(organisationsnummer 802454-0224)

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Masthamnsoperan, ideell förening.

 

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att verka för att en ny nationalscen för opera, balett och musikteater skall byggas i Stockholm. Föreningen skall genom opinionsbildning m.m. verka för att Staten och/eller Stockholms Stad intresserar sig för ett förslag (framtaget av UEH Konsult AB genom dess medarbetare, f.d. tekniske chefen vid Kungliga Operan Ulf Hedberg, i samarbete med scenografen Gunnar Steneby) till ett nytt operahus med förläggning i östra delen av Masthamnen i Stockholm, med målsättningen att detta förslag utvecklas och leder fram till ett förverkligande.
 

§ 3 Verksamhet

Föreningen kan bedriva sådan verksamhet som tjänar ändamålet. För finansiering av verksamheten kan, utöver medlemsavgifter, föreningen motta och förvalta kontanta medel, värdepapper eller annan egendom eller tjänster, som kan komma att tillföras föreningen genom anslag, gåva eller testamente.
 

§ 4 Medlemskap

Varje fysisk eller juridisk person som önskar stödja föreningens ändamål kan bli medlem i föreningen genom inbetalning av den fastställda medlemsavgiften. Anmälan sker via hemsida, e-post eller brev. Avgiften skall för erhållande av rösträtt inbetalas senast en vecka före ordinarie årsmöte. Ny medlem som betalar avgiften under perioden 1 oktober – 31 december skall dock anses ha erlagt avgift för det nästföljande året. Medlem som under två räkenskapsår inte erlagt medlemsavgift trots påminnelse skall anses ha utträtt ur föreningen.
 

§ 5 Styrelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av högst nio ordinarie ledamöter med högst två suppleanter. Föreningens årsmöte utser en av ledamöterna till styrelseordförande för en period av ett år. Omval kan ske av såväl ordförande som övriga styrelseledamöter. Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträda minst fyra gånger per år. Den skall också sammanträda om detta påfordras av minst halva antalet ordinarie ledamöter. Kallelse skall ske genom e-postmeddelande och vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast två veckor före mötesdagen. Suppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöten, även om de inte tjänstgör. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter (inklusive tjänstgörande suppleanter) är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 

§ 6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. Dock har ordföranden och kassören rätt att var för sig teckna firman för rutinmässiga transaktioner i den utsträckning styrelsen beslutar.
 

§ 7 Styrelsearvoden

Styrelsens ledamöter skall inte erhålla något arvode. Dock kan kostnadsersättning utgå efter beslut av styrelsen.
 

§ 8 Revisorer

Ordinarie årsmöte skall utse revisor och revisorssuppleant.
 

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång. Kallelse skall sändas ut med e-post (om någon medlem så begär skall kallelse till denne ske genom vanligt brev) senast två veckor före mötesdagen. Kallelsen skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på årsmötet. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Upprättande av röstlängd.

3. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

6. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning och av styrelsens beslut till vinstdisposition.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

9. Val av revisor och revisorssuppleant

10. Val av ledamöter till valberedning

11. Fastsällande av medlemsavgifter för nästföljande räkenskapsår

12. Behandling av övriga frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet samt av övriga frågor som väckts av föreningsmedlem. För att sådan fråga skall behandlas skall anmälan därom ha kommit styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Omröstning sker öppet, dock att personval skall ske genom slutna rötsedlar om någon begär det. Vid lika röstetal skall personval avgöras genom lottning. I andra frågor gäller den mening till vilken mötesordföranden ansluter sig.
 

§ 10 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelsen finner detta erforderligt eller då sådant sammanträde skriftligen påkallas av minst tio procent av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma skall endast sådan fråga som motiverat kallelse till stämman behandlas. I fråga om kallelse, rösträtt och beslutsfattande skall samma bestämmelser gälla som vid ordinarie årsmöte.
 

§ 11 Årsredovisning

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen, underskriven av styrelsens ledamöter, skall avlämnas till revisorerna senast den siste februari året efter räkenskapsåret.
 

§ 12 Revision

Revisorerna skall efter sin granskning av styrelsens förvaltning och redovisning avge berättelse, som i underskrivet skick lämnas till styrelsen senast den 31 mars året efter räkenskapsåret.
 

§ 13 Ändring av stadgarna

Ändring av föreningens stadgar kan ske på ordinarie årsmöte eller extra föreningsstämma, förutsatt att beslut därom fattas med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.
 

§ 14 Föreningens upplösning

När föreningens ändamål är fullgjort skall föreningen upplösas i samband med nästkommande ordinarie årsmöte. Förslag om föreningens upplösning kan också väckas av styrelsen. För beslut om upplösning på styrelsens förslag krävs att beslut fattas på ordinarie årsmöte eller extra föreningsstämma med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Efter en upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Kungliga Operan AB.

__________________________________________________________________________________

De första stadgarna antogs 2010, ändringar antogs vid extra föreningsstämmor 2011 och i jan. 2014.

Ovanstående stadgar antogs vid extra föreningsstämma den 22 oktober 2014
 

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”