Projekt Masthamnsoperan

Platsen och huset:

Vad projektet i första hand vill visa är att Masthamnen öster om Fåfängan kan rymma ett operahus (musikteaterhus) där hela verksamheten får plats.

Största möjliga hänsyn har tagits till denna känsliga plats och dess intressanta historia.

Projektet, som det i dag presenteras i modeller och ritningar, är ett förslag till hur ett nytt musikteaterhus skulle kunna se ut - konstruerat inifrån och ut.

Ritningsunderlaget skulle kunna ligga till grund för en programhandling vid en eventuell tävling.

Skulle värt förslag komma att ligga till grund för ett nytt musikteaterhus i Masthamnen, krävs det ett omfattande arbete även för ett arkitektkontor med stora resurser.

Även exteriören kommer då även självklart att påverkas.

Visionen:

Behovet av ett gemensamt kulturellt språk är stort när samhällen växer och konsten är ett av de främsta medlen för detta. Musikteater och dans har stor potential att vara en enande folkrörelse genom sin internationella och musikaliska karaktär.

Projektets vision är att en ny nationalteater för opera, dans och musikteater byggs i Masthamnen för att

förnya och förädla konstarterna men också att förvalta och föra vidare ett kulturarv

förverkliga nya tankar om en konstnärlig verksamhet som när både nya och gamla publikgrupper

skapa nya tekniska möjligheter för konstnärliga utryck och kapacitet för dessa att nå utanför själva huset genom distribution och utsändning av föreställningar på nätet

möjliggöra en verksamhet som när nya publikgrupper, både barn och vuxna, genom möjligheten till föreställningar också utomhus

bidra till öppenhet mot det som händer inom andra konstarter och mot utvecklingen i samhället

etablera ett pedagogiskt centrum för scenisk konst, tillgängligt för alla rikets intressegupper, forskare och studerande

skapa en ny kulturell samlingspunkt för en ny stadsdel, kopplad till och integrerad med den lokala kulturen på platsen

nå sin publik året om och därigenom bli en internationell attraktion, viktig för stockholmarna, viktig för hela riket

 

Masthamnsoperan Project

The Site and the Building:

The main goal of the project is to present Masthamnen harbour east of the Fafangan hill as a completely viable option for placing an Opera House compound, including all functions.

Utmost consideration for the historical and esthetic values of this sensitive area has been applied throughout the project.

As presented in models and drawings, the project intends to suggest a version of a new house of music and theatre, with a design based on its inner functions.

The basis for the drawings could be used as a starting point for a concept guide at a presumed architectural competition.

An architectural firm with great resources would require a substantial commission, should this project be put fonward.

It is a presupposed understanding of this project that the exteriors will be significantly affected by the architectural process.

The Vision:

The need for a common cultural vocabulary is great at times of growth. Art is one of the greatest agents in this process. Opera, musical drama and dance possesses great potential in the building of a public movement due to its international and musical characteristics.

The Vision of this project is therefore that a new national theater building is constructed, purposed for opera, dance and musical drama, on the Masthamnen harbour in order to:

replenish and refine the arts and also reaffirm and relay the national arts heritage

realize new ideas of an artistic community that connects with new and old audiences

allow for modern art and yet uninvented technical possibilities of expression, with a capacity for a medial reach outside of the physical house via distribution and broadcast on various platforms

through the outdoors facilities, facilitate operations aimed at new audience groups, including both younger and older generations

encourage openness towards other at forms and social movements

establish a pedagogical centre for the dramatic arts, accessible to all national groups of interest, scientists and students

create a new cultural point of meeting for the new city area, connected to an integrated with the local social culture

connect with the audience all year round and thereby become an national attraction for the citizens of Stockholm as well as the whole nation

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”